• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Beleidsplan 2016-2020 van de Schokkervereniging
 
Missie: het verhaal van de oorspronkelijke bevolking van Schokland uitdragen en hun nazaten hier mee ondersteunen. Erkenning van de vereniging als het kenniscentrum op dit gebied.
 
Visie: de periode van bewoning van Schokland in de 14e eeuw tot de ontruiming in 1859 is een belangrijk onderdeel van het werelderfgoed Schokland en dus voor bezoekers. Het is voor de nazaten van belang om hun afkomst te kennen en elkaar weten te vinden.
 
Het doel van de vereniging, zoals vastgelegd in de statuten, zal in de komende vijf jaar op de volgende wijze worden bereikt:
 
 1. In stand houden van een voldoende groot aantal leden, streven is minstens 500.   Tenminste twee ledenbijeenkomsten per jaar, in januari en september, en zo mogelijk een derde bijeenkomst in juni met de nadruk op jongere leden en ledenwerving. Bevordering van ledenbehoud door aandacht voor langdurig lidmaatschap, jeugdlidmaatschap en vragen en voorstellen van de leden. Daarnaast ondersteuning van lokale initiatieven van leden voor bijeenkomsten voor kennisdeling en/of ledenwerving, met name daar waar veel nazaten wonen. Een belangrijk onderdeel in de cultuur is het zingen; uitwisseling of samenwerking van koren rond Schokker liederen biedt kansen.
 2. In stand houden van het verenigingsblad op kosteneffectieve wijze, ondersteund door advertenties, met een historische inhoud die recht doet aan het doel van de vereniging en overige inhoud die de onderlinge band van de leden versterkt.
 3. In stand houden en zo mogelijk uitbreiden, door schenking, bruikleen en aankoop, van voorwerpen die destijds op Schokland zijn gebruikt of een beeld geven van het leven van toen. Bevordering van het tentoonstellen hiervan binnen Museum Schokland en andere musea en op bijeenkomsten van leden, met achtergrondinformatie – het verhaal dat er achter zit.
 4. Ontwikkelen en proactief verspreiden van kennis over Schokland en de bewoners van toen in educatieve vorm aan de jeugd, met name groep 7/8 in het basisonderwijs, in moderne vorm, geschikt voor individueel gebruik bij spreekbeurten en collectief gebruik in de klas of bij bezoek aan Schokland. Hierbij zoveel mogelijk aansluiting vinden bij initiatieven van anderen, zoals Museum Schokland en Flevo-landschap.
 5. In samenspraak met andere partijen op en rond Schokland komen tot een integraal aanbod voor bezoekers, denk aan Openluchtmuseum Werelderfgoed Schokland.
 6. Bevorderen van een modern gepresenteerde verzameling voorwerpen van bewoners en nazaten in Museum Schokland en de kennis hier over, met interactieve media. Bieden van ondersteuning na een bezoek aan het museum met aanvullende informatie via de website.
 7. Bewerkstelligen van regelmatige mondelinge toelichting op hetgeen in Museum Schokland en/of daarbuiten op Schokland is te zien over de bewoners(geschiedenis), in de vorm van vrijwilligers, zo mogelijk in Schokker dracht.
 8. Bevorderen van het bezoek door leden aan Schokland door actuele informatie over evenementen te verspreiden onder de leden, en het behouden en verkrijgen van de mogelijkheden voor samenkomsten van de leden op Schokland zelf.
 9. Middels een website met zowel openbaar als besloten deel alle mogelijke kennis delen, en onderlinge contacten bevorderen – zoals delen van vragen en antwoorden van leden. De website moet tevens in toenemende mate het communicatiemiddel worden met de leden, aanvullend en meer en meer ter vervanging van het blad. Communicatie via e-mail van verenigingsnieuws zal worden bevorderd, rekening houdend met de samenstelling van het (vergrijzende) ledenbestand.
 10. Er zullen presentaties over Schokland en bewoners worden ontwikkeld en pro-actief worden aangeboden aan (cultuur)historische verenigingen in de regio en in plaatsen waar veel nazaten / leden wonen.
 11. Rond regionale en landelijke periodieke evenementen over (cultuur)historie zoals Open Monumentendag, Week van de Geschiedenis en Museumweekend zullen organisatoren en de media worden ondersteund bij hun belangstelling voor Schokland.
 12. Er zal proactief relatie worden onderhouden met de stakeholders van Schokland, zowel bestuurlijke instellingen, ondernemers als cultuurhistorische instellingen en verenigingen, en met bezitters van realia.
 13. De samenwerking binnen de organisatie van het Werelderfgoed Schokland op het gebied van het gezamenlijk promoten van Schokland, als bezoekdoel voor uitstapjes wordt voortgezet en zo mogelijk geïntensiveerd.
 14. De relatie met het Cultuurbedrijf en hierbinnen vooral Museum Schokland is van groot belang voor het bereiken van het doel van de vereniging en dient zo mogelijk te worden verstevigd en uitgebreid. Binnen de relatie blijft gebruik van de vergaderplek en het kerkje voor de nieuwjaarsbijeenkomst van belang, en een goede tentoonstelling van de realia plus opslag van boeken, voorraad (bladen, prenten), realia in depot en tentoonstellingsmaterialen. Er zal aandacht worden besteed aan een zo goed mogelijk beheer hiervan.
 
28 maart 2016

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.