• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
STATUTEN
NAAM
 Artikel l
.
De vereniging die op vijf oktober negentienhonderd vijfentachtig werd opgericht op het
voormalig eiland Schokland draagt de naam: SCHOKKERVERENIGING.

ZETEL.
Artikel 2.
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Noordoostpolder.

DOEL
Artikel 3. 

1.      De vereniging heeft ten doel: het in stand houden casu quo het wekken en bevorderen
van belangstelling voor Schokland alsmede voor de geschiedenis van haar vroegere
bewoners en nazaten.
2.      De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.       het aanhalen van de banden tussen Schokkernazaten woonachtig binnen
Nederland of daarbuiten;
b.      het navorsen van de geschiedenis van Schokland en haar naaste omgeving;
c.       het verzamelen en registreren van gegevens over de voormalige bewoners van
Schokland en hun nazaten en over de voorwerpen die zij hadden;
d.      het exposeren van alle zaken die betrekking hebben op de cultuurhistorie van
Schokland in het museum op het voormalig eiland;
e.       het organiseren van bijeenkomsten en evenementen;
f.       het houden van voordrachten en lezingen over de geschiedenis van Schokland;
g.       het doen verschijnen van een verenigingsorgaan "Het Schokkererf';
h.      alle overige wettelijke middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor het door de
vereniging beoogde doel.

LEDEN.
Artikel 4
.
1.     Leden van de vereniging kunnen zijn alle natuurlijke personen en alle
rechtspersonen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven.
2.      Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.

ERELEDEN - LEDEN VAN VERDIENSTE.
Artikel 5.

1.      Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur als zodanig op grond van hun
uitzonderlijke verdiensten voor Schokland respectievelijk de
SCHOKKERVERENIGING door de algemene vergadering zijn benoemd.
2.      Leden van verdienste zijn zij die op voordracht van het bestuur als zodanig op grond
van grote verdiensten voor Schokland respectievelijk de
SCHOKKERVERENIGING door de algemene vergadering zijn benoemd.
3.      Ereleden en leden van verdienste zijn verplicht hun adressen aan de vereniging
mede te delen.

TOELATING.
 Artikel 6
.
1.     Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet toelating tot lid is het
bestuur verplicht de reden daarvan aan de leden kenbaar te maken via het
verenigingsorgaan "Het Schokkererf”
2.      Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 7.
1.      Het lidmaatschap eindigt:
a.       door de dood van het lid;
b.      door opzegging door het lid;
c.       door opzegging door de vereniging;
d.      door ontzetting.
2.      Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Echter kan het lidmaatschap
onmiddellijk worden beëindigd:
a.       indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
b.      indien het bepaalde in lid 4, sub b of c, van dit artikel toepassing vindt.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm of tot fusie.
3.      Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
4.      Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts
plaatsvinden:
a.       wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten, als bedoeld in artikel 4, lid
1, te voldoen;
b.      wanneer een lid één of meer van zijn verplichtingen jegens de vereniging niet
nakomt;
c.       voor wat betreft een rechtspersoon-lid: zodra de betrokken rechtspersoon wordt
ontbonden, wordt omgezet in een andere rechtsvorm of fuseert met een andere
rechtspersoon;
d.       wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
5.      Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
6.      Vaneen besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de
betrokkenen binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7.      Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit
te sluiten.
8.      Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

JAARLIJKSE GELDELIJKE BIJDRAGEN.
Artikel 8.

1.      De leden en de leden van verdienste zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
2.      Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffmg van
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

VERBINTENISSEN
 Artikel 9.

Door middel van een besluit genomen door de algemene vergadering kunnen
verbintenissen aan het lidmaatschap worden verbonden. Een dergelijk besluit kan
slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte der
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal
stemmen dat door stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht
vertegenwoordigd is.

BESTUUR
 Artikel 10
.
1.      Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van
tenminste vijf natuurlijke personen, die door de algemene vergadering worden
benoemd.
2.      Slechts leden van de vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd.
3.      De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een
voordracht islzijn bevoegd zowel het bestuur als ten minste twintig leden. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht door tenminste twintig leden moet tenminste zeven dagen voor de
dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
4.      Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde
van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden
uitgebracht vertegenwoordigd is.
5.      Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig
het voorgaande lid aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
6.      Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING
Artikel 11.

1.       Elk bestuurlid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
2.       Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is tweemaal
herbenoembaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
3.      Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.       door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b.      door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 12.
1.      het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan maximaal twee functies binnen het bestuur
bekleden.
2.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is
niet beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3.       Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van
en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING - COMMISSIES.
Artikel 13.

1. a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
b.        Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft
die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen
voor het geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan
hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om
de gevolgen daarvan afte wenden.
2.       Indien het aantal bestuursleden beneden een voorgeschrevene minimum is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt.
3.       Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld
en opgeheven. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden van die commissies.
4.       Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander
verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
5.       Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
6.       onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend gulden
(f 5.000,00) of zoveel meer als door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld te boven gaan de, waarbij door splitsing aan de strekking van deze
bepaling geen afbreuk kan worden gedaan;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van
registergoederen;
b.        het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend.
c.       het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d.       het aangaan van dadingen;
e.        het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel
kunnen lijden;
f.        het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
6.        Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de
vereniging vertegenwoordigd:
a.        hetzij door het bestuur;
b.       hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

WERKGROEPEN
 Artikel 14.
1.      Leden kunnen zich na verkregen machtiging van het bestuur verenigen in
werkgroepen, welke bevorderlijk kunnen zijn voor het door de vereniging beoogde
doel.
2.      In de machtiging wordt door het bestuur het arbeidsveld van de werkgroep
vastgesteld.
3.      De leden van de werkgroepen, trachten elk op eigen arbeidsveld het in artikel 2 van
deze statuten genoemde doel na te streven. Omtrent onderwerpen die een algemeen
of verenigingsbelang betreffen en waarbij belangen betrokken zijn die door een
werkgroep in het bijzonder worden behartigd, beslist het bestuur. Alvorens het
bestuur een beslissing neemt pleegt het bestuur zoveel mogelijk overleg met de
leden van de werkgroep.
4.      Voor het samenstellen van de werkzaamheden van de werkgroepen gelden de in het
huishoudelijk reglement vast te stellen regels;

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 15.

1.      Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig
december.
2.      Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3.      Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid.
Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders; ontbreekt ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan
onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder
lid van de gezamelijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting
nakomen.
4.       De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten met toelichting en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5.      Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve
van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven. De last van de commissie kan te allen tijde door
de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van
een andere commissie.
6.      Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is niet van toepassing indien omtrent
de getrouwheid van de stukken aan de algemene vergadering een verklaring wordt
overgelegd afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393, lid 1, boek 2,
Burgerlijk Wetboek.
7.      Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te
bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 16.

1.     Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2.      Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering-
de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de
orde:
a.       het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met toelichting bedoeld
in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie respectievelijk
de verklaring van de aldaar bedoelde accountant;
b.      voor zover nodig, de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor
het volgende boekjaar;
c.       de begroting van het volgende boekjaar, opgesteld door het bestuur;
d.      voorziening in eventuele vacatures;
e.       voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
3.      Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4.      Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 20 ofbij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen
dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van de
notulen.

TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 17

1.      Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging, de
personen bedoeld in lid 5. van dit artikel, ereleden en leden van verdienste. Geen
toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met dien verstande,
dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot
schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.
2.      Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3.      Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem.
4.      Een lid kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een daartoe
schriftelijk gemachtigd lid van de vereniging. Een lid van de vereniging kan slechts
als gevolmachtigde van twee andere leden optreden.
5.      Een rechtspersoon-lid kan zijn stemrecht slechts uitoefenen door middel van een
natuurlijk persoon die door het rechtspersoon-lid daartoe schriftelijk is aangewezen.
Deze schriftelijke aanwijzing dient bij de aanvang der vergadering aan de voorzitter
van die vergadering te worden overhandigd en namens het rechtspersoon-lid
rechtsgeldig te zijn ondertekend.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.
Artikel 18.

1.      De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een
der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelve.
2.      Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering
bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van
de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19.

1.      Het in de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
2.      Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.      Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
4.      Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5.      Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weder
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats,
totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd
de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer
dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van beiden is gekozen.
6.      Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,
dan is het verworpen.
7.      Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.
8.      Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde
kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9.      Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent
alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging
of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht
genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20.

1.      De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk via het verenigingsorgaan "Het Schokkererf" aan de adressen
van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4 en aan de adressen van de
ereleden en leden van verdienste die zij aan de vereniging schriftelijk hebben
medegedeeld. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag
van de oproeping en de dag van de vergadering niet medegerekend.
2.      Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 22.

HET BEDINGEN VAN RECHTEN TEN GUNSTE VAN LEDEN.
Artikel 21
.
1.      De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. Ook kan de
vereniging nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid
vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet.
2.      Een besluit om ten laste van de leden verplichtingen aan te gaan, kan slechts worden
genomen nadat de algemene vergadering het aangaan van die verplichtingen heeft
goedgekeurd. Dit besluit behoeft tenminste de helft van de uitgebrachte stemmen, in
een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemmen dat door de
stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht vertegenwoordigd is. Is niet
tenminste de helft van hier hiervoor bedoelde aantal stemmen vertegenwoordigd dan
wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal stemmen dan kan worden uitgebracht, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte
stemmen.

STATUTENWIJZIGING.
 Artikel 22.

1.      In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2.       Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht dagen voor de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, alsmede de alsdan geldende statuten als
vergelijkingsmateriaal op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3.      Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste een meerderheid van drie/vierde
van de uitgebrachte stemmen.
4.      Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.
Artikel 23.
1.      De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2.      Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, geschiedt de
vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging door de bestuurders.
3.      Aan het batig saldo na vereffening wordt bij het besluit tot ontbinding een
bestemming gegeven.
4.      De boeken en bescheiden van de vereniging moeten worden bewaard gedurende tien
jaren na afloop der vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als
zodanig is aangewezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24
.
1.      De algemene vergadering kan een Huishoudelijk reglement vaststellen. De algemene
vergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te
heffen.
2.      Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING
 Artikel 25.

Bij een geschil over de uitleg van deze statuten beslist de algemene vergadering.

 

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies.

Leer meer

Ik begrijp het!
Cookiewet: regels en richtlijnen
Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.